Boek Sluiten November 2021 – VK herfst 2021 Budget: implicaties voor onroerend goed | Cadwalader, Wickersham & Taft LLP

Nu we het einde van het jaar naderen, nemen we even de tijd om enkele van de in de herfstbegroting aangekondigde belastingwijzigingen door te nemen, waarvan sommige in het volgende fiscale jaar in april 2022 zullen worden doorgevoerd. Hieronder vindt u elementen die we denk zijn het meest interessant voor de klanten van Cadwalader in de vastgoedsector. Lezers kunnen ook verwijzen naar onze memo van 28 oktober 2021 om andere belastingmaatregelen te bespreken.

Nieuw belastingregime voor houdstermaatschappijen

Als onderdeel van de bredere herziening door de regering van het Britse fondsenstelsel om het concurrentievermogen van het VK als site voor vermogensbeheer te versterken, zal de regering wetgeving opstellen om een ​​op maat gemaakt belastingstelsel in te voeren voor houdstermaatschappijen van in aanmerking komende activa (“QAHC”). Dit regime is gericht op in het VK gevestigde intermediaire holdings die tussen de beleggers en de onderliggende activa zijn geplaatst. De belastingheffing in het nieuwe regime is gebaseerd op bestaande Britse belastingregels, maar met enkele gerichte wijzigingen om specifieke belastingbelemmeringen weg te nemen die de markt ervan zouden hebben weerhouden om activaholdings in het VK op te richten.

De regering heeft twee raadplegingen over dit regime gehouden en op 20 juli 2021 haar reactie op de raadpleging in de tweede fase gepubliceerd, samen met enkele van de wetsvoorstellen die nodig zijn om het nieuwe regime te laten werken. Het wetsvoorstel schreef een robuuste reeks geschiktheidscriteria voor om de toegang tot de voordelen van het nieuwe regime te beperken tot alleen beoogde gebruikers, en vereiste dat een QAHC voor ten minste 70 procent eigendom is van verschillende fondsen of bepaalde institutionele beleggers, en dat het investeringsactiviteiten verricht zonder meer dan niet-substantiële nevenhandel. Bovendien zullen de voordelen van de voorgestelde regeling alleen van toepassing zijn op de investeringsactiviteit van QAHC met betrekking tot bepaalde activacategorieën, zoals niet-Britse grond, bepaalde aandelen en leningen, en alle derivatencontracten met betrekking tot eerder genoemde activa.

Krachtens het wetsontwerp en het begeleidende document zullen deze voordelen bepaalde wijzigingen in de vennootschapsbelastingregels omvatten (zoals het toestaan ​​van aftrek van rentebetalingen op bepaalde aandelenleningen aan bedrijven). van bepaalde Britse aandelen en onroerend goed en de inkomstenvrijstelling van de onroerendgoedactiviteit van een QAHC buiten het Verenigd Koninkrijk, waar dergelijke winsten onderworpen zijn aan belasting in een ander rechtsgebied dan het Verenigd Koninkrijk), bronbelastingregels (vrijstelling van bronbelasting op rente met betrekking tot effecten gehouden door investeerders in deze QAHC) en regels met betrekking tot zegelrecht (vrijstelling van terugkopen door een QAHC van aandelen en vreemd vermogen dat het eerder heeft uitgegeven van zegelrecht en de zegelrechtreservebelasting).

De begroting bevestigt dat het de bedoeling is dat dit regime in het financieringswetsvoorstel 2021-2022 wettelijk wordt vastgelegd en verwijst naar de twee consultaties en naar het wetsvoorstel. Het document met begrotingsrichtlijnen beschrijft andere voordelen die een QAHC op grond van de regeling zal ontvangen (naast de voordelen die worden vermeld in het document dat op 20 juli 2021 is vrijgegeven). Deze extra voordelen omvatten de vrijstelling van daarmee samenhangende winsten die voortvloeien uit leningrelaties en derivatencontracten en de autorisatie van bepaalde bedragen die door een QAHC aan bepaalde “niet-gedomicilieerde” ingezetenen worden betaald om te worden behandeld als een niet-Britse bron wanneer dergelijke personen de basis opeisen van de betaling van de Britse inkomstenbelasting en vermogenswinstbelasting.

De publicaties bij de najaarsbegroting bevatten geen complete set herziene wetsvoorstellen voor het QAHC-regime. Het valt daarom nog te bezien welke andere wetswijzigingen zullen worden aangebracht op de punten die nog door de regering worden overwogen, in overeenstemming met haar reactie op het overleg in de tweede fase in juli 2021 en de aanvullende wijzigingen die in de begroting zijn vermeld. Wat betreft de btw-behandeling van vergoedingen voor fondsbeheer, heeft de regering in de najaarsbegroting aangekondigd dat zij zal overleggen over opties om de btw-behandeling van vergoedingen te vereenvoudigen. lancering kan worden bereikt.

Vastgoedbeleggingstrusts (“REIT’s”)

Reacties op de consultatie van houdstermaatschappijen over vastgoedbeleggingen hebben geleid tot voorstellen voor wijzigingen in het REIT-regime. Met ingang van 1 april 2022 heeft de regering aangekondigd dat er wijzigingen zullen worden aangebracht in de regels voor REIT’s, waaronder het versoepelen of verwijderen van enkele van de voorwaarden die bepalen of een bedrijf in aanmerking komt om een ​​UK REIT te zijn.

De voorgestelde wijzigingen schrappen onder meer de eis dat REIT-aandelen moeten worden toegelaten tot de handel op een erkende effectenbeurs waar institutionele beleggers ten minste 70% van het gewone aandelenkapitaal van de REIT bezitten, en nemen de last voor “houders” weg. uitkeringen van inkomen uit vermogen worden betaald aan beleggers die recht hebben op brutobetaling en introduceren een nieuwe vereenvoudigde ‘balance of business’-test, zodat een REIT niet verplicht is om de vereiste aanvullende rendementen voor te bereiden wanneer aan de volledige test is voldaan.

Deze veranderingen zullen ongetwijfeld goed worden ontvangen door de vastgoedbeleggingssector en zullen bepaalde administratieve beperkingen en lasten verlichten, waardoor de aantrekkelijkheid van het Britse REIT-regime verder wordt vergroot.

Belasting voor residentiële ontwikkelaars (“RPDT”)

Het kabinet heeft overlegd over de beleidsopzet van de nieuwe Belasting Ontwikkelaars Vastgoed (RPDT) en heeft in 2021 technisch overleg gevoerd over het wetsvoorstel. In de begroting 2021 heeft het kabinet de invoering van RPDT per 1 april 2022 bekrachtigd. voor bedrijven of groepen van bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling van woningen in het Verenigd Koninkrijk met een jaarlijkse winst van meer dan £ 25 miljoen. De regering kondigde in de begroting 2021 aan dat het RPDT-tarief 4% zou bedragen. De toewijzing van 25 miljoen pond sterling kan door de groep worden verdeeld onder haar bedrijven.

Hoewel belastingen met hypotheken geen algemeen kenmerk zijn van het Britse belastingstelsel, zijn de inkomsten die door de RPDT worden gegenereerd bedoeld om de terugwinning van coatings te financieren en daarom zou de RPDT een in de tijd beperkte belasting moeten zijn. Het wetsvoorstel bevat echter geen vervalclausule, en respondenten van het overleg merkten op dat de verwachte inkomsten (geraamd op £ 2 miljard over een periode van 10 jaar) mogelijk onvoldoende zijn.

Vastgoedontwikkelaars zonder winstoogmerk en ontwikkelaars van huurconstructies zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van het RPDT.

Bedrijven en groepen die zich bezighouden met woningontwikkeling zullen goed moeten nadenken over de activiteiten binnen de scope en eventuele voorzieningen (zoals verlies- of groepsaftrek).

Leave a Comment